čtvrtek, 22. dubna 2010

Geb. Lug. Luzina. Meluzína. Husa


Geb byl staroegyptským bohem země a vlastně samotnou zemí. Egypťané jej považovali za otce všech bohů. Jeho jméno znamená v jazyce starého Egypta též země. Původně byl pokládán za praboha, který s bohyní Nutou zplodil boha Rea a následně i ostatní bohy, jimž pak vládl jako nejvyšší ze všech.
Byl zobrazován jako člověk s královskou korunou na hlavě, jež někdy byla nahrazována husou, která byla hieroglyfickým znakem jeho jména.
Odhalené tajemství Melusiny z knihy Le Roman de Mélusine. Jedna ze šestnácti kreseb Guilleberta de Mets, kolem 1410. Originál se nachází v Bibliothèque nationale de France.
Staré heraldické zpracování:
Disk z Faistu (Φαιστός) – přední strana:
Disk z Faistu (Φαιστός) – zadní strana:
Louis De Moni: Jeu De L'Oie (hra Husy):
Hra Husy ve starém holandském provedení:
Hra Husy v klasickém francouzském provedení z XIX. století:

Štítky: , , , ,

pondělí, 1. března 2010

O Rusalce, Melusíně, Bludičce a jiných potvorách…


Doporučená literatura:
Louis Charpentier: Obři aneb Mysterium počátků. Argo, Praha 2009.
Buffie Johnson: Lady of the Beasts. Ancient Images of the Goddess and Her Sacred Animals. Harper, San Francisco 1990.
Annick de Souzenelle: Symbolismus lidského těla. Malvern, Praha 2010.
E. A. Wallis Budge: The Mummy. A Handbook of Egyptian Funerary Archaeology. KPI Paperbacks, London 1987.
Čeněk Zíbrt: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku. Academia, Praha 1995.

Štítky: , , ,

pátek, 19. února 2010

Annick de Souzenelle: Symbolismus lidského těla

Annick de Souzenelle: Symbolismus lidského těla
Cena: 380 Kč
ISBN:
978-80-86702-65-0
Stran: 418
Rok vydání: 2010

Tato kniha nám objevuje nový a zároveň prastarý vztah k druhým lidem i k sobě samému: dokonalé sebepoznání, vědomí, že existují dva zdroje poznání, mozek a srdce, pochopení, že svět i lidé nutně dosvědčují nezměrnost božích možností. Zároveň je předobrazem nové a přece starodávné medicíny; ostatně jak můžeme léčit, nevíme-li z jakého archetypu vzniká nemocný orgán či pomíjíme-li metafyzické kořeny nemoci i utrpení a zbavujíce člověka jeho božské dimenze, "klademe na stejnou úroveň psychologii s ontologií"?
Stojí na předpokladu, že člověk je archetypální bytost. Ve světě, kde fyzika a metafysika jsou dvěma aspekty jedné a téže skutečnosti, kde náhoda je prozřetelností a život se řídí zákony, tam je nutně každý živý tvor vtělením archetypů, stojících v pozadí projeveného. Jakožto mikrokosmos, někdy též makrokosmos, spojuje člověk nebe se zemí; povolán k pojmenování všech tvorů rekapituluje celé stvoření; vládne všem třem říším, je "stvořen k obrazu božímu". Každý orgán, struktura, funkce či mechanismus je v určité rovině pouze vnějším projevem některého ze základních životních archetypů. Oddělit je od tohoto archetypu, znamená zahradit cestu k jejich porozumění.

Zvířecí mýty a mytická zvířata

Zvířecí mýty a mytická zvířata
Cena: 225 Kč
ISBN:
978-80-200-1815-1
Stran: 204
Rok vydání: 2010

Kniha je sborníkem příspěvků ze stejnojmenné konference, která se zabývala mytickou zvířenou v tradicích východní Asie (Japonska, Koreje, Tibetu, Indie, Číny, Tchaj-wanu). Toto téma je nahlíženo badateli z různých oborů: orientální filologie, historie, obecné lingvistiky, etnologie, religionistiky i zoologie. Představuje mytickou a nadpřirozenou zvířenu nejen v zrcadle historie, ale i přítomnosti.

úterý, 16. února 2010

Oerter W. B., Vítková Zuzana (ed.): Rukopisy z Nag Hammádí 2

Oerter W. B., Vítková Zuzana (ed.): Rukopisy z Nag Hammádí 2
Cena: 248 Kč
ISBN: 978-80-7429-017-6
Stran: 208
Rok vydání: 2010

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přeložen celý kodex IX a dva spisy z kodexu VI. Všechny spisy vycházejí v českém překladu poprvé.
Text nazvaný Melchisedek vypráví o zjevení, které anděl předal stejnojmennému starozákonnímu veleknězi, a navazuje tak na bohatou židovskou a křesťanskou tradici spekulací o této postavě, v hebrejské bibli zmíněné pouze marginálně. Traktát je také pozoruhodný svým odsuzováním doketismu, tj. nauky, že Kristus žil ve světě, trpěl a zemřel pouze zdánlivě.
Svědectví pravdy sepsal křesťanský gnostik enkratického zaměření (enkratismus je zdrženlivý přistup ke světu i k tělu zavrhující veškeré plození i požitky). Autor kritizuje nauku obecné církve (především křest vodou, touhu po mučednictví a pojetí zmrtvýchvstání těla) i učení jiných gnostiků, přičemž podává svébytný výklad Kristova života i cesty pravého věřícího. Nórea je krátký spis hymnického charakteru, který vypráví o tom, jak byla mytická pramáti gnostiků Nórea zachráněna a jak jí byla přislíbena plnost božského světa. Text, odvolávající se na tradici gnostických příběhů o této Adamově dceři (např. Podstata archontů), mohl být recitován během udílení některé gnostické svátosti.
Pozoruhodné básnické dílo Hrom: Dokonalá Mysl obsahuje promluvu bezejmenné ženské božské bytosti, která se představuje formou sebezjevení a často o sobě mluví v paradoxech. Přestože traktát nelze zařadit k žádné konkrétní gnostické nauce, je to spis ryze gnostický a obsahuje mnoho narážek na gnostické mýty.
Pochopení naší veliké moci ve stručnosti líčí dějiny světa od stvoření až po eschatologický zánik, záchranu věřících a očištění trestaných duší. Traktát obsahuje stoické motivy i pozoruhodné interpretace některých biblických pasáží (např. výklad působení Noemova). Závěr spisu ukazuje vliv židovské apokalyptiky.
Úvod k celému svazku, který přibližuje dochované texty z jazykového hlediska a zabývá se též autorstvím, datací a způsobem jejich zachování, napsal Wolf B. Oerter.

Titul navazuje na 1. svazek:

Pokorný Petr, Oerter Wolf: Rukopisy z Nag Hammádí 1
Cena: 378 Kč
ISBN: 978-80-7021-875-4
Stran: 360
Rok vydání: 2009

Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem kodexy z Nag Hammádí (sestaveny v 4./5. stol.).
První svazek tohoto výboru textů z Nag Hammádí přináší spisy z druhého kodexu, které jsou tak různorodé jako celý soubor sám. Ve druhém kodexu se dochovalo mj. tzv. Tomášovo evangelium (pol. 2. stol.), jakási sbírka výroků Ježíše navazující na některé proudy staré křesťanské tradice o Ježíšovi a částečně poznamenaná i předgnostickým platonizujícím myšlením; dále Filipovo evangelium, které je ovlivněno valentinskou gnózí (2. stol.) a vyjadřuje mj. zajímavé gnostické pojetí smrti. Patří sem i spis zvaný Podstata archontů (2. pol. 3. stol.), kde se čtenář dozvídá něco o vzniku, povaze a působení nižších božských bytostí, které stvořily tento svět a snaží se v něm svévolně uplatňovat svoji moc. Další spis O původu světa (konec 3. / začátek 4. stol.) pojednává o celé historii světa, přičemž vykládá první kapitoly knihy Genesis v gnostickém duchu. Výklad o duši představuje pokus interpretovat řecký mýtus o pádu duše svébytným a tvůrčím způsobem za použití biblických citátů, ale i citátů z Homéra. A konečně Tomášova kniha, text stylizovaný jako dialog se vzkříšeným Kristem, je výzva k duchovnímu zdokonalení, v níž jsou prvky platónské etiky spojeny s vypjatym asketismem.

úterý, 2. února 2010

IX. přednáška

O pečivu
Zástupné krvavé oběti. Černé mše

Vznikání, bytí a zanikání k novému vznikání je staroárijsko-germánská pra-trojice; „runa fa“ otvírá a „runa ge“ uzavírá futhark (runovou abecedu). 
Každý exoterický náboženský systém, a tedy také wuotanská „Wihinei,“ považoval „lidské oběti“ za nezbytné pro smírné naladění bohů; tyto lidské oběti však mají základ v kanibalismu, který ještě doznívá – i když to zní myticky (jak jinak!) – v „krvavých rituálech“ ve všech náboženstvích. Ještě v Nibelungenlied [Píseň o Nibelunzích.] se praví, že hrdinové v Etzelově [Attilově] planoucím sále hasili žízeň krví svých padlých druhů a o podobné krvavé oběti se obšírně hovoří v Der arme Heinrich [O ubohém Jindřichovi.] – ovšem ve zmírněné formě jako o posvátném léčivém rituálu. Rozhodně tedy doposud nejsme tolik vzdáleni časům kanibalismu. To, co dnes nazýváme „Hinrichtung“ [poprava], je posledním pozůstatkem krvavých lidských obětí [Guido von List: Pověst o svatém grálu a jeho mytologickém původu. Beletristická literární příloha Hamburger-Nachrichten; 1891 červen-červenec 26, 27, 28, 29. Guido von List: Černá Marie. Deutsche Zeitung, Wien, No. 7022, 30. června 1891 a Der Bund, Bern, 2. dubna 1893.]. Od kanibalismu ke stravě složené ze zvířecího masa přešli lidé již v době, kdy „víra“ nadále vyžadovala lidské oběti – válečné zajatce, zločince a v případě jejich nedostatku také otroky. Teprve mnohem později nastoupily zástupné zvířecí oběti a ještě později přišly na jejich místo zástupné chlebové oběti, - a je jedno, zda to byly obětní koláče nebo hostie. Esoterické školy správně včas rozpoznaly už v dávných dobách, že celý život v lidském těle znamená oběť, ale jen velmi pomalu se jim dařilo změnit symboly na nekrvavé, vyrvat „víře“ lidskou oběť a nahradit ji podle lidí tvarovaným a jménem označeným „obětním pečivem“. Ještě dnes říká kněz při požehnání: „toto je má krev, toto je mé tělo (Fleisch - maso)!“ Musel to slavnostně opakovat při každém aktu obětování, aby své věřící přesvědčil, že tato „zástupná oběť“ je vůle Boží. A přece se ještě v 17. století vyskytovaly takzvané „mše černých ďáblů“ [schwarze Teufel, či Zwingmessen] nebo „vynucené mše“, jejichž součástí byla skutečná lidská oběť. [Příklady „černých mší“, které svou bestiální ohavností předčí vše, co by si mohla vymyslet nejbezuzdnější fantazie, se nacházejí v Histoire de Magdaleine Bavent, religieuse du monastère de sainte Louis de Louviers, etc. [Paris: Jacques le gentil, 1652 a „Médecins et Empoissonneurs“ od dr. Legue, který použil protokoly z procesu proti Abbé Guibourgovi. Tento skandální proces za Roi Soleil [krále slunce] Ludvíka XIV. natolik kompromitoval nejvyšší aristokracii, že musel být co nejrychleji ututlán. Tyto příklady jsou typické i pro následující období až do dnešních dnů, neboť podobní šílenci své orgie a mystéria satanismu slavili i nadále a údajně je provádějí dodnes.] Pokud se něco takového dělo ještě za dob křesťanství – tedy relativně nedávno, – jak těžké asi pro skaldy muselo být nahradit krvavé oběti nekrvavými. To, že se jim to přesto podařilo, dosvědčují dodnes užívané tvary a názvy chlebů, které pocházejí z časů dávno před křesťanstvím. Rozhodně však nemůžeme tvrdit, že dokázali krvavé oběti plně potlačit, neboť tak hluboce zakořeněné názory a zvyky odumírají jen velmi pomalu a přežívají i nadále, když se stará víra – bez esoterického vedení – propadne do říše pověr, čarodějnictví a fetišismu, o čemž svědčí čarodějnictví a čarodějnické sabaty. [Viz série mých článků „Kouzla a víra v kouzla“; Vídeň, Deutsche Zeitung, 1890-1892. Mimo jiné: „Čarodějnictví“ v č. 7241, 26. února 1892 a „Čarodějnický proces“ v č. 7282 ze 7. dubna 1892. Ostatní pojednání v číslech; 6531, 6620, 6703, 6880, 6999, 7053, 7093, 7184 a 7297.]]


Tvary a názvy chleba

„Zástupnými oběťmi“ byly takzvané „obětní koláče“ nebo „obětní chleby“, které symbolizovaly „lidské tělo“, místo nějž byly právě přinášeny bohům za oběť. 
Později vznikly další tvary, jež symbolizovaly také „těla zvířat,“ a ještě později dokonce symboly nebo posvátné znaky bohů samotných. Ten, kdo oběť přinášel, se domníval, že pojí-li z obětního jídla, bude požehnán.
Zde máme již tři základní názvy, „Brot“ [chleba], „Kuchen“ [koláč [Zvláštní koláč, kterému se říkalo vrkoč, jehož popis z východních Čech nám zachovala Božena Němcová (Dlouhá noc, Povídky, Praha 1953, str. 27): „Vrkoč vyhlíží jako homole cukru. Na kulatém, barevným papírem obloženém prkénku leží z dobrého těsta upečený věnec, v tom jsou zastrčeny hůlky asi na čtvrt lokte dlouhé, na nichž je zase menší věnec nastrčen, tak jich je třeba pět nebo šest, vždy menší a menší. Na hůlkách jsou pak navlečeny švestky, rozinky, a jiné mlsky. Na vršku je rozmarýna a strakaté fábory.“]] a „Laib“ [Slovní hříčka s německými slovy „tělo“ (Leib) a „pecen“ (Laib).] [bochník]. „Brot“ [chleba] (ber-od; ber = gebären [rodit]; od = Geist [duch], Verstand [rozum], Witz [důvtip]; tedy umělecký výrobek, vytvořený důvtipem, rozumem) je třeba je považovat za jeden z prvních výsledků lidské vynalézavosti, a jistě za první uměle vyrobené jídlo, o čemž vypovídá již jeho název.


Tvary a názvy chleba

Prvním zástupným obětním pečivem byl „Kuchen“ [koláč] [kok = připravovat; an (en) = původ; 
z toho Mutterkuchen [mateřský koláč, placenta], s nímž se spojuje představa rození = symbol ženskosti], místo obětování ženy. 
„Laib“ [bochník], v nářečí se ještě vyslovuje jako „Lab Brot“ [lab = Leib des Menschen [tělo člověka], Leben [život]] je napodobeninou těla, jak naznačuje důlek uprostřed „bochníku“ napodobující pupek. [Obvykle německé malé pecny chleba, jako kupříkladu „Kaiser“ špičky, které mají ve svém středu jistou proláklinku.] Jako „Lab“ [bochník] byl tedy „chleba“ označen za vhodný pro obětování. 
Kromě bochníku se však vyskytuje téměř nepřehlédnutelné množství tvarů chleba a pečiva, což je možné vysvětlit teprve na základě výše řečeného. 
Wecken“ (rohlík ke snídani) [Tenhle název pečiva, Wecken, se však také vztahuje ke slovu „klín“, a nikoliv nutně jen k německému slovu „procitnout“, wecken.] je mužský úd, jako „Erwecker“ [budič] plození, symbolicky označuje muže, a jeho účelem je sloužit jako jeho umělecky ztvárněná zástupná oběť. 
Baunzerl“ [pulinka, bandura] nahrazuje naprosto stejným způsobem ženskost. 
Stangel“ [Salzstangel] [slaná tyčinka] je hůl [sta-fa; sta = stojící, stávající, trvalý, fa = plodit; tedy: trvalé plození] a označuje neustálé plození, zatímco na ni nasypaná a zapečená sůl [sal = Heil [spasení, zasvěcení, zdraví]] naznačuje, že tento tvar pečiva je „výmluvným obrazem“ neustávajícího kouzla plození. 

 
 
Kipfel[Tvar chleba (ale též rohlík nebo rohlíček) Kipfel dostal svůj název podle vzpřímených planěk vozíku. Koneckonců, pochází z latinského cippus, „plaňka, klanice“.] [rohlík] (cyphen = ohnutý, proto také nazývaný „Hörndel“ [rohlíček]) je „Mondhorn“ [měsíční roh] a to, jak je měsíc spojen s ženskostí. 

Měsíční srpek jako „Wendehorn[„Wendehorn“ (dvě muří nohy posazené na sebe nerozeklanou stranou) je název, jehož se dostalo tvaru, o němž se má za to, že je kombinací run „man“ a „yr“, respektive života a smrti. Je považován za znamení „stromu života“.] [proměnlivý, otáčející se roh] je ale také runou Freye, pomocnice při porodech. Skaldské básnické přirovnání, které Kipfel nebo Hörndel vysvětluje jako „zlaté podkovy Wuotanova koně, které šťastlivci nacházejí v trávě“, jest právě kalou a vztahuje se opět k plodícímu principu.
„V kosmatosti života nacházejí šťastlivci matku svých dětí, tu, jež připravuje budoucnost“.

Semmel[„Špička“ (pečivo). Rozhodně odvozeno z latinského slova simila (bělka), „jemná pšeničná mouka,“ jež naopak pochází z řečtiny, a odtud ze semitského jazyka (akadštiny) samidu, „jemná pšeničná mouka.“] [houska, žemle] (se = slunce, duch, duše; mel = Mehl [mouka], mehlen [mlýt], mählen [hostit, jíst], vermählen [List zde uvádí slovní hříčku se slovy mahlen „mlít, drtit,“ a ver-mählen, „provdat se“. Zároveň zatímco vermählen pochází se staroněmeckého mahal, „místo zákonodárného shromáždění „ — kde se uzavíraly manželské smlouvy — tak mahlen nebo mahlen se odvozuje z kořene slova s významem „mlít“.] [oženit se, provdat se]) se skládá z pěti dílů, zastupuje tedy „hvězdu fémy“ nebo „muří nohu“, pentagram a symbolizuje znovuzrození. Materiální, tělesné, se v neustávajícím návratu k znovuzrození spojuje [vermehlt, vermählt] s duchovním.

Bretze[Toto slovo, zdá se, je vlastně odvozeno z latinského brachitum, „chléb ve tvaru zkřížených paží“. Právě slovo „brachitum“ se zobrazuje starou horní němčinou ve slovu brezita, odtud zdrobnělina brezitella, později střední horní němčinou se proměnila v bretze(l), na švábské Brätzg, Brätzgåt, Brätzåt a bavorské Brezn.] [preclík] [bere = gebären [rodit]; tze [tse, se] = (dělat, činit); tedy podporovat rození] ve formě „runy bar“; a nikoliv, jak se mylně vykládá, ve tvaru kola. „Bretze“ [postní preclík], nazývaný také „Fastenbretze“ [fas = plodit, stvořit; ten = zachovat, udržovat] byl tedy symbolickým posvátným jídlem, které upomínalo na nutnost vzdát se během těhotenství pohlavního styku. Podobné symboly božské nebo náboženskými předpisy vynucované moci není vhodné znevažovat. Jednalo se o dobře míněné a účinné výchovné prostředky působící na naivní mysl lidu, které patřily k základním pilířům pozdějších hygienických předpisů, jež dodnes uznává i náš společenský řád.


Vánoční, velikonoční, úmrtní obětní pečivo


 

Kringel“ [preclík] [kar = zahrnovat, obsahovat, obklopovat; ringel = prsten, kruh; v kruhu zahrnuto; nebo také z krinc = kruh, okruh, oběh, vztahující se k dráze, cestě], koloběh slunce, života, stálého opětovného návratu.
„Krapfen“ [Ze staroněmeckého krapfo, „hák, zahnutý spár.“ Druh smaženého pečiva velmi podobného koblihám plněným marmeládou.] [kobliha], „Kröppel“, „Kräpfel“ byla obětním pečivem, které se obětovalo a požívalo v druhé půli velkého svátku vznikání, který nazýváme Vánoce.

První půle, od 24. do 30. prosince, patřila oslavě mystérií stvoření světa, a tedy minulosti; 31. prosinec byl „půlením času“, které dělí minulost od budoucnosti a zároveň je spojuje, „nyní“; druhá polovina, od 1. do 6. ledna, patřila oslavě mystérií stvoření člověka [plození] pro budoucnost, na niž navazoval „Fasching[„Fasching“ je karneval, masopust neboli předvelikonoční svátek, jehož detaily zcela jistě původně pocházejí z pohanských praktik. Slovo Fasching („fašuňk“) je odvozeno ze středověké němčiny, vastschang, „úlitba v předvečer půstu“.] [masopust] [fas = plození, tvoření; ing = ustavičný, neustávající, vznikající z něčeho]. [Masopustní Bäckermöhli (Mütschli) nebo Löli-Brot, pečivo typické pro Švýcarsko.]
Z toho slovo crap = vytrhnout, strhnout; fen [fe, fa] = plození; Krapfen [kobliha] byla symbolem probuzení lásky, a proto masopustním jídlem.

Fladen“ [placka, lívanec, koláč] (Osterfladen [bochánek, mazanec], Osterflecken) bylo velikonoční pečivo a velikonoční obětina. Fladen znamená „čistý“ a dodnes se tento pojem uchoval v ženském jméně „Elsfleth“.
Ostern [Velikonoce] [os = ústa [vagína]; [tar = plodit] je svátkem svatby boha Slunce a bohyně Země, svátkem vzniku nového života v přírodě; čistá, panenská bohyně Země vstupuje ve svazek manželský se slunečním bohem; o tom vypovídá název a tvar Fladen. [Tohle slovo se odvozuje ze staroněmeckého flado, druhu obětního koláčku. Jeho název nakonec poukazuje na jeho šíři a plochý tvar („flat“, plochý).]
Stritzel“ nebo „Heiligenstritzel“ bylo obětní pečivo velkého svátku mrtvých, který dnes slavíme jako křesťanský svátek Všech svatých nebo „dušičky“. 

Je spleten jako cop ze tří dlouhých kousků těsta [vánočka, štola]. Název [spisovnou němčinou „Struzzel“ ze striuza, „strah“, „stroh“ = prázdný, zbavit se, odejmout; z toho Stroh [sláma], vymlácené stéblo. Proto také „slaměný věnec“ jako znamení potupy; „slaměná panna“; ale „stro“ je také návrat, z toho „slaměný vdovec“; [Stritzel znamená „slaměná panna“ a „slaměný vdovec“ (nebo „vdova“).] tak tu máme obraz smrti a nadcházejícího znovuzrození] tohoto posvěceného pečiva tedy dával ve formě hieroglyfu útěchu, že se s našimi mrtvými po znovuzrození opět uvidíme; proto také symbolické dělení na tři části ve tvaru copu.


Perníky

 „Vierfüssel“ [čtvernožec], oblíbené vánoční cukroví, který se ještě i dnes často používá na ozdobu vánočního stromku, má tvar hákového kříže jako dvě vzájemně překřížená S a připomíná – i když dnes již nevědomě, jako téměř všechny ostatní tvary a názvy pečiva, – pradávný posvátný fyrfos. „Beugel“ [zahnutý rohlík] je vedlejší tvar a další název „Kipfel“ [rohlíku]; „Mohnbeugel“ [makový rohlík], nebo „Mohnzopf“ [maková pletýnka] jako vánoční jídlo ukazuje na „Mond“ [měsíc] i „Mann“ [muž, člověk] stejně jako na Minne = paměť.
 
Ještě by bylo třeba se zamyslet nad „Lebzelten“ nebo „Lebkuchen“ [perník], tímto starogermánským posvátným pečivem. „Leb“ vzniklo z kořenového slova „laf“, z něhož se odvozuje i slovo Laib [bochník, pecen], a znamená tedy na první úrovni vznikání: Lieben [milovat], Zeugen [plodit] atd., na druhé úrovni bytí nebo konání: Leben [život], Leib [tělo], Laib [bochník], Leber [játra] atd., na třetí úrovni zanikání k novému vznikání: smrt, kvasit, kysnout, srážet se atd., proto: Leeberg = Grabhügel [mohyla] či Totenberg
Lebzelten“ [perník] tedy obsahuje také trojí smysl, což lze dodnes vidět na věnováních, která nese. Ve tvaru: „Faschenkind“ [dítě v zavinovačce], „Reiter“ [jezdec], „Hahnreiter“ [jezdec na kohoutu], „Herz“ [srdce] atd. je symbolem lásky a vyznání lásky, a tyto tvary opět představují pradávné hieroglyfy. Jako sváteční pečivo, „pečivo života“, dalo by se říci, má nejrozmanitější tvary jako „ryby“ [rybičky pro štěstí] atd., zatímco jako kulatý Zelten nebo Viereck [čtyřúhelník, čtyřhránek] [fyroge] se používá jako obětní pečivo pro mrtvé, jež ukazuje na symbolickou cestu skrze zrození, život, umírání, smrt ke znovuzrození [Proto se do jeho tří rohů zapékala jadérka z ovoce, semínka, která tak správně symbolizovala tři velká světla; semena a zrna ale jsou již sama o sobě znamením znovuzrození.
Význam tohoto názvu je třeba rozvést poněkud podrobněji. „Nonne“ [bekyně, jeptiška, mniška, řeholnice] znamená: osamělý, sterilní, neplodný, škodlivý, proto se jím označuje škodlivý hmyz. V době vzniku ženských klášterů se již výraz používal, a proto byly jejich obyvatelky označovány slovem, které bylo k dispozici. Pečivo a jeho název tedy nemá k ženám v klášterech žádný vztah. Určující slovo odvozené z kořenového slova „fas“ označuje výrobek, plod, výtvor; celý výraz tedy něco vyrobeného neschopnými, něco lehkomyslného, větrného, zvětralého, planého. Podání takového kousku pečiva bylo výrazem výsměchu, většinou starým pannám, nebo sloužilo jako označení neschopnosti, nezpůsobilosti.]
. Název „Zelten“ (z Zelt [stan], „tel“ je totiž plození, z toho „Telt“, to zplozené, stvořené, země a „Tellus“, bůh Země) však ukazuje opět na zrození, a tím na nové vznikání.


SpottgebäckJeště by ale bylo možné se zmínit o Spottgebäck [žertovném, posměšném pečivu], - které přece kdysi existovalo a dodnes existuje, - jež se také vyrábí z perníkového těsta, a sice ve dvou barvách. Je trojhranné a má tvar vypouklého polštářku, pečeného ze světle žlutého těsta. Plněno je tmavě hnědou masou z podobného těsta, která jakoby prýštila ven skrze otvor v obalu ze světlého těsta. Toto prastaré pečivo se opisně nazývá „Windbeutel“ [větrník, věnečky], správně ale „Nonnenfarz“. 


Masopustní úterý, drhnutí štěpánské věže. Staroárijský světonázor uchovaný v runách


Tím spolu souvisí četné zvyky, které se prováděly na masopustní úterý jako posměch starým pannám, avšak prozrazují i hlubší smysl. Výraz altes Möbel [stará škatule] pro starší neprovdané dívky nevzniknul v přeneseném smyslu ze starého kusu domácího zařízení, nýbrž přímo z „altes moevel“ = meovel = neschopný, neplodný. Pro dívku rozhodně nebylo postavení neprovdané ženy v době, která si z ekologických důvodů tolik považovala manželství, záviděníhodné. Masopustní úterý bylo „Faschingthingstag“, [List zde korektně činí spojení mezi Dienstag [Tuesday] a germánskou institucí thing („práva“), „ zákonodárného shromáždění.“ Dienstag = Dings-tag, „thing's day“, „záležitost toho dne, věc na pořadu dne“. Naopak anglický název dne úterý, Tues-day, se odvozuje od jména germánského boha zákona a spravedlnosti, Tiwa. Němci pojmenovávají instituci, zatímco Angličané boha, který jí předsedá.] dnem soudu, který se původně dodržoval smrtelně vážně, a teprve později získal v předkřesťanské Germánii své žertovné rysy. Na smrtelnou vážnost předkřesťanských soudních dní upomínají četné zvyky, mezi jiným také prastarý vídeňský lidový vtip, že na masopustní úterý musejí staré panny vydrhnout věž dómu svatého Štěpána, a toto představení také každoročně tvoří jeden z bodů programu různých masopustních průvodů. I ten je kalou neboli tajnou osmou a jeho rozluštění se ukrývá v klíčových slovech: alte Jungfer Stephansturm reiben [staré panny drhnou štěpánskou věž]“: staroněmecky tedy „mona stafa-thurn ri-ban“ tzn.: Unfruchtbare [neplodné] – beständige [ustavičné] Zeugung [plození] – wenden [otočit] – wachsen [růst] – Tod [smrt] oder [nebo] Bann [prokletí, klatba]“; totiž: „neplodným, které neplní povinnost rodit, vzejde smrt nebo prokletí“. Podobné kletbě vděčí zřejmě za svůj vznik pohrdlivý název „das Mensch“. Nešťastnice, která unikla smrti, byla prokleta a nucena k potupné službě; byla „entmenscht“ [zbavena lidskosti], přišla o svou lidskou čest, a stala se jen věcí – das Mensch [ženská - střední rod slov v germánských jazycích označuje neživotné věci nebo zvířata].
Těmito příklady týkajícími se run, posvátných znamení, symbolů, hieroglyfů atd. jsme nevyčerpali ani je samotné, ani oblasti jejich výskytu vůbec - stačí jen připomenout tisíce předkřesťanských přísloví -, přece jsme však dostatečně ukázali, že existuje nesmírné a netušeně velké bohatství mystických znamení, jejichž smysl lze poměrně snadno odvodit podle obsahu. Posbírat všechna znamení, na základě oblastí, v nichž se vyskytují, odhalit jejich mnohočetné vzájemné vztahy, nalézt jejich konkrétní význam a teprve na základě tohoto zjištění znovu kompletně sestavit staro-árijsko-germánské obrazové písmo, tak, aby bylo možné rozluštit všechna roztroušená vyobrazení, s plnou jistotou, pro všechny a pro každého, si může vzít za své a jako úlohu předsevzít jen velká systematická práce.


Sedm bodů poznání

Tento úkol nemůže připadnout žádnému eseji jako je tento. Zde jsme jen chtěli naznačit a skrze nezvratně podložené důkazy prokázat, jaký poklad podobných důkazů my Germáni vlastníme, ukázat, že sedm pečetí tajemství run a posvátných znamení je rozluštěno. Z tohoto tajemství ale byl pro naše účely zvlášť zajímavý jeden směr, a proto jsme se mu také výhradně věnovali – a přehlíželi ostatní disciplíny –, totiž staroárijský světonázor jako základ staroárijsko-germánské esoteriky a z něj vyplývající etiky i esoteriky. O vzniku mýtů, pohádek a ság, zvycích a obyčejích bylo možné pohovořit jen letmo, podobně jako o přírodovědě, zeměpisu či astronomii, avšak o historii a dalších vědních odvětvích jsme se zmínit vůbec nemohli. Samotnou hlavní oblast, vzdor vší důkladnosti a zevrubnosti, bylo možné osvětlit jen v nejdůležitějších rysech.Guido von List: Tajemství run. Volvox Globator, Praha 20xx (připravuje se k českému vydání).

Štítky: , ,